Meillä on kokemusta erityisesti seuraavista koulun kehittämisen osa-alueista:

1. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen

Koulun toimintakulttuuri muodostuu Leena Nousiaisen ja Ulla Piekkarin mukaan kolmesta tasosta: ulkoisista tunnusmerkeistä, ääneen lausutuista arvoista, tavoitteista ja toimintatavoista sekä ääneen sanomattomista normeista, arvoista ja myyteistä. Viimeksi mainitun tason korostuessa mm. historia ja erilaiset oletukset ohjaavat toimintaa, mikä on ongelmallista koulun kehittämisen kannalta.

2. Opetussuunnitelma osaksi koulun arkea

Opetussuunnitelmat ovat uudistuneet, mutta kuntien ja koulujen välillä on suuria eroja siinä, miten opetussuunnitelmien edellyttämä muutos näkyy koulun arjessa. Oppilaan tuen käytäntöjen kehittäminen ja erityisopettajan rooli tässä kokonaisuudessa on keskeinen kehittämiskohde.

3. Työhyvinvoinnin edistäminen

Laadukkaalla työhyvinvointijohtamisella on keskeinen merkitys. Johtamisen tärkein tehtävä on onnistumisen organisointi työyhteisössä. Toimiva tiedottaminen ja vuorovaikutus on korvaamatonta. Henkilöstön osalistuminen yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin tukevat osallisuuden tunnetta ja työmotivaatiota. Järjestämme myös yhteistyöverkostoamme hyödyntäen toiminnallisia TYKY-tapahtumia ja koulutustapahtumia.

Yhteistyökumppanimme Westarit

4. Esiopetuksesta yhtenäiseen perusopetukseen

Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhdeksi koko perusopetuksen - mahdollisesti myös esiopetuksen - kattavaksi kokonaisuudeksi on mielenkiintoinen, mutta haastava prosessi, josta minulla on omakohtainen kokemus.

5. Tukea kansainvälistymiseen

EU:n opetus-, kasvatus ja nuorisoalan ohjelmat, kumppanuushankkeet kehittyviin maihin ja kotikansainvälisyyden hyödyntäminen; Olemme valmiit jakamaan kokemuksemme ja kaiken oppimamme koulujen kansainvälistymistoimissa.

6. Erikoisluokkatoiminnan perustaminen ja kehittäminen

Olen ollut rehtorina kehittämässä liikuntapainotteista perusopetusta yhteistyössä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa. Kehittämistyö jatkui osallistumalla Suomen Olympiakomitean yläkouluille kohdistamaan urheiluluokkakokeiluun.

Suomen Olympiakomitean yläkouluasteen urheiluluokkakokeilu